โครงการวิจัยสถาบัน และการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการ)