การประเมินผลโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exKomgrich Choupanitch, "การประเมินโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ: บทเรียนการส่งเสริมสุขภาพ", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 510-522
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "การประเมินผลโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชนการเคหะแห่งชาติ", การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 17 สิงหาคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย