การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง