การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมและปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในเรียนรู้โปรแกรม The geometer’s Sketchpadของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมและปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการเรียนรู้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลินท์นิ่ง Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียน, 15 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย