โมเดลเชิงสาเหตุการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวปฏิรูปการศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา สถาบันบริหารธุรกิจสันติราษฎร์

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์, "โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวปฏิรูปการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 112-121