กากไขมันโรงอาหารคณะวนศาสตร์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, exภาณุ ส้มเกลี้ยง, exมัลลิกา ตะพานวงศ์, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, "Process Optimization for Biodiesel Production from Animal Fat via Two-step Catalyzed Process", Journal of environmental science and engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2011, หน้า 453-459
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, "Tallow Waste Utilization from Leather Tanning Industry for Biodiesel Production", International Journal of Renewable Energy , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013
2012 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exมัลลิกา ตะพานวงศ์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, "Ion Exchange Resin for Purification Process in Biodiesel Process with Waste Frying Oil", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 40-46
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, exภาณุ ส้มเกลี้ยง, exมัลลิกา ตะพานวงศ์, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, "Process Optimization for Biodiesel Production from Animal Fat via Two-step Catalyzed Process", “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity” 22-25 March, 2011 Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand , 22 - 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย