การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล สำหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2554-2556)

  • inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์

  • inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 5
2013 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of bimodal porous silica on particle size and reducibility of cobalt oxide ", Journal of Porous Materials, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013
2013 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exนายทินวัฒน์ เพิ่มศิริวาณิชย์, exนางสาววลีพร ดอนไพร, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosan-assisted co-precipitation method", Fuel Processing Technology, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 72-78
2012 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO2 adsorption", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 403-407
2012 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Interaction of chitosan with tetraethyl orthosilicate on the formation of silica nanoparticles: Effect of pH and chitosan concentration", Ceramics International, ปีที่ 38, ฉบับที่ 7, กันยายน 2012, หน้า 5999-6007
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exTatan, N., exRattanavichian, P., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of silica xerogel with high silanol content from sodium silicate and its application as CO2 adsorbent", Ceramics International, ปีที่ 37, ฉบับที่ 7, กันยายน 2011, หน้า 2297-2303
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exนายนฤดล ทะตัน, exนายไปรวิทย์ รัตนวิเขียร, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of silica xerogel with high silanol content from water glass via sol-gel process and its application as CO2 sorbent", The 8th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy & Environmental Technologies (APCSEET 2011), 10 - 13 กรกฎาคม 2011, เครือรัฐออสเตรเลีย