การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Conference 1
2012 inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย