การศึกษามูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศ

  • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2554-2555)

  • inดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

  • inดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์