การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าแบบออโตโพโตทรอฟเพื่อการผลิตซี-ไฟโคไซยานินและ EPS ทางอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2012 exมณชัย เดชสังกรานนท์, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of the biomass production of Arthrospira (Spirulina) using Taguchi method", The Open Conference Proceedings Journal 3, (Suppl 1-M12) 70-81., ปีที่ 3, ฉบับที่ S1-M12, ธันวาคม 2012, หน้า 70-81
Publish Year International Conference 2
2012 exMonchai Dejsungkranont, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of the extracellular polymeric substance production from Arthrospira (Spirulina) using Taguchi method", The Proceeding of AGRC 2012 The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research congress., 1 - 2 มีนาคม 2012, Chiang Mai อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exM. Dejsungkranont, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of environmental factors using Taguchi method for C-phycocyanin production from Arthrospira (Spirulina)", the 2nd International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts, 10 - 13 มิถุนายน 2012, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year International Trademark 3
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exมณชัย เดชสังกรานนท์, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณชีวมวลสาหร่ายสไปรูลิน่า", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exนายมณชัย เดชสังกรานนท์, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตพอลิแซ็กคาไรด์นอกเซลล์", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exนายมณชัย เดชสังกรานนท์, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณชีวมวลสาหร่ายสไปรูลิน่า", Kasetsart University, 2015