การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก