การศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของกุหลาบหนูในสภาพทดลอง