การจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน