การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต