การศึกษาผลของความดันย่อยแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างระดับนาโนและสมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบด้วยด้วยเทคนิค รีแอกตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิรันดร์ วิทิตอนันต์, exสุรสิงห์ ไชยคุณ, "Effect of Oxygen Partial Pressure on the Morphological Properties and the Photocatalytic Activities of Titania Thin Films on Unheated Substrates by Sputtering Deposition Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 770, ฉบับที่ 2013, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 18-21
2012 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNirun Witit-anun, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSurasing Chaiyakun, "Preparation of Pure Anatase TiO2 Thin Films by DC Sputtering Technique: Study on the Effect of Oxygen Partial Pressure", Advanced Materials Research, ปีที่ 463-464, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 1419-1419
2011 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิรันดร์ วิทิตอนันต์, exสุรสิงห์ ไชยคุณ, "Influence of sputtering power on structure and photocatalyst properties of DC magnetron sputtered TiO2 thin film", Procedia Engineering, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 32, กันยายน - พฤศจิกายน 2011, หน้า 862-867
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exรุ่งอรุณโรจน์ สุจจิตจูล, exปรียาวัลย์ คูหา, "การศึกษาลักษณะของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมจากระบบสปัตเตอริง ในขั้นตอนเดียวแบบไม่ให้ความร้อน โดยใช้เทคนิควางวัสดุรองรับที่ตำาแหน่งต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 862-869
2011 exนิรันดร์ วิทิตอนันต์, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศร บูรณวงศ์, exสุรสิงห์ ไชยคุณ, exสยาม วีรวิศกุล, "การเตรียมกระจกทำความสะอาดตัวเองด้วยเทคนิคสปัตเตอริงสำหรับกระจกเงาส่องหลังรถยนต์", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 1-9