การศึกษาการกระจายตัวของคาร์บอนนาโนทิวป์บนวัสดุเชิงประกอบเส้นใยแก้วอีบ็อกซี่เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณความเครีดของวัสดุ

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert Young, "Deformation behavior of release agent coated glass fibre /epoxy composite using carbon nanotubes as strain sensors", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 51-56
2010 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exMarek Hejda, exStephen J. Eichhorn, exProf. Robert Young, "Comparing single-walled carbon nanotubes and samarium oxide as strain sensors for model glass-fibre/epoxy composites", Composites Science and Technology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 88-93
2009 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Young, "SWNT composite coatings as a strain sensor on glass fibres in model epoxy composites", Composites Science and Technology , ปีที่ 69, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2009, หน้า 1547-1552
Publish Year International Conference 6
2011 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exProf. Robert Young, "Deformation Behavior of Release Agent Coated Glass Fibre / Epoxy Composite using Carbon Nanotubes as Strain Sensors", TiChE2011, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exProf. Robert Young, "Application of Single-Walled Carbon Nanotubes as Strain Sensors on Commercial Glass Fibres in an Epoxy Matrix", NanoThailand2010, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Young, "Nanotube Composite Coatings as Strain Sensors on Glass Fivres in Epoxy Composites", The 5th International Speciality High Performance Polymer Fibres Conference, 9 - 11 กรกฎาคม 2008, Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2008 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exMarek Hejda, exStephen J. Eichhorn, exRobert J. Young, "Nanotube Composite Coatings as Strain Sensors on Glass Fibres in Epoxy Composites", 13th Eutopean Conference on Composite Materials (ECCM -13), 2 - 5 มิถุนายน 2008, Stockholm ราชอาณาจักรสวีเดน
2007 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Young, "SWNTs Composite Coatings as a Sensor on Glass Fibres / Epoxy composites", ETDCM8- 8th Seminar on Experimental Techniques and Design in Composite Materials, 3 - 6 ตุลาคม 2007, Sardinia สาธารณรัฐอิตาลี
2007 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Young, "SWNTs Composite Coatings as a Sensor in Glass Fibre/Epoxy Composites", Carbon Nanotubes-Polymer Composites (CNTNET 07) conference , 10 - 12 กันยายน 2007, Cambridge สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ