การศึกษาผลของอาหารชนิดต่าง ๆ ต่อประสิทธิภาพและผลผลิตในรอบปีของปุ๋ยไส้เดือนดิน