การวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตปลาซีบร้าฟิช "น๊อกอิน"

Publish Year International Journal 4
2019 inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoulos W, exJose B. Cibelli, "Optimized protocol of zebrafish somatic cell nuclear transfer (SCNT)", Methods in Molecular Biology, ปีที่ 1920, ฉบับที่ 0, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 353-375
2019 inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exGloria Ines Perez, exJos? Bernardo Cibelli, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Use of soluble sperm extract to improve cloning efficiency in zebrafish", INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6-7, มิถุนายน - กรกฎาคม 2019, หน้า 287-293
2016 inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exJose Cibelli, "Method for somatic cell nuclear transfer in zebrafish", Methos of Cell Biology, ปีที่ 135, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 245-257
2016 inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, exJose Cibelli, "Method for somatic cell nuclear transfer in zebrafish", Methods in Cell Biology, ปีที่ 135, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 245-257
Publish Year National Journal 2
2019 inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมสารสกัดไซโทพลาซึมของเซลล์อสุจิจากปลาม้าลาย (Danio rerio)", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, หน้า 57-68
2019 inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพไข่ตัวรับที่ใช้ในขบวนการโคลนนิ่งของปลาม้าลาย", วาสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 20-32
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SOMATIC CELL NUCLEAR TRANSFER IN ZEBRAFISH", THE 11th ANNUAL CONFERENCE OF THE ASIAN REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY SOCIETY, 4 พฤศจิกายน 2014
Publish Year National Conference 1
2018 exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, exJose B. Cibelli, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimized technique of producing gynogenetic homozygous diploid embryos in zebrafish", The 4th Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction, 29 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย