เรื่องความพึงพอใจของนิสิตครูระดับปริญญาตรีต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตครูระดับปริญญาตรีต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา", การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย