การพูดคุยให้คำปรึกษาระหว่างครูกับผู้เรียน และ การทำงานร่วมกัน ในการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ