การศึกษาและวิจัยการเร่งกระบวนการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ