การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์, อาจารย์, "3D computer graphic of Fuji's mountain by using triple stereo images", 2012 International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2012, 19 พฤษภาคม 2012, YANTAI สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยมหิดล 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย