การประเมินพันธุ์ถั่วเขียวที่มีศักยภาพต่อการปลูกถั่วเขียวหลังนาและการปรับปรุงสายพันธุ์

Publish Year National Conference 2
2013 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, exนางสาวชุติมา ศรีหนองห้าง, exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, "การศึกษาความหลากหลายและสัณฐานวิทยาของมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสายพันธุ์/พันธุ์ถั่วเขียวในสภาพอากาศหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการพืชไราวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 4, 27 - 29 สิงหาคม 2013, สามพราน นครปฐม ประเทศไทย