การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนายเสกสรร สีหวงษ์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exวรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, "Composting of Biodegradable Organic Waste from Thai Household in a Semi-Continuous Composter", Compost Science & Utilization, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 11-17
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, "เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปัญหาขยะมูลฝอย", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 48-50
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี, exโยธกา รัตนวงศ์, "การเปรียบเทียบลักษณะสมบัติและดัชนีการงอกของเมล็ดพืช ของปุ๋ยหมักจากพืชน้ำ 3 ชนิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exนางสาวเบญจวรรณ จันทพล, "การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนร่วมกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน", การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย