การจำลองแบบของโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์โดยใช้แบบจำลองฟูจิซากิและแบบจำลองเชิงโครงสร้าง

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modeling of Fundamental Frequency Contour of Thai Expressive Speech using Fujisaki’s Model and Structural Model", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 1310-1317