การพัฒนาพืชวงศ์ขิงเพื่อการส่งออก

Publish Year National Conference 2
2013 exนายสิทธิศักดิ์ นุกูลกิจ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของหงส์เหิน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายนทีพงศ์ เมืองแก้ว, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.ประนอม ยังคำมั่น, "อิทธิพลของความยาวรากสะสมอาหารและการเด็ดดอกต่อการผลิตหัวพันธุ์หงส์เหิน", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย