แผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่น้ำนมแพะในระดับชุมชน