การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างยางและแม่พิมพ์ในกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์