การศึกษาความแข็งแรงรอยประสานในชิ้นงานยางธรรมชาติผสม

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนายวัชรพงษ์ ชูแก้ว, exนายธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์, exนางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง, "Weld Line Strength of Acrylonitrile Butadiene Rubber Processed by Compression Molding Technique", The international conference on Materaials Processing Technology (MAPT2010), 5 มกราคม - 6 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์, exวัชรพงษ์ ชูแก้ว, "An Investigation of Weld Line Strength in Natural Rubber Blends", 1st Polymer Conference of Thailand, 7 - 8 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์, exดร. นุชนาฏ ณ ระนอง, inดร.อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์, "อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมที่มีต่อความแข็งแรงของรอยประสานในกระบวนการอัดขึ้นรูปยางอะคริโลไนไตร์ลบิวตาไดอีน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23, 4 - 7 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย