การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองการเจริญเติบโตระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมและการวิเคราะห์แบบ Nonlinear Regression ในเป็ดสายพันธุ์เชอร์รีวัลเลย์