การพัฒนาแบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับการขนส่งในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2012 exSaibuatrong, W, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Energy Consumption and Greenhouse Gas Emission of Alternative vehicle fuels in Thailand Using Well to Wheel Assessment", Advanced Materials Research , ปีที่ 524-527, ฉบับที่ "_", พฤษภาคม 2012, หน้า 2538-2544
Publish Year International Conference 2
2012 exWorayut Saibuatrong, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Development of Well-to-Wheel Index for Transportation Fuels in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, 24 - 26 พฤษภาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exUnchalee Suwanmalee, exThanawadee Leekarkpar, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Carbon Footprint Analysis of Degradable Garbage Bags", TIChE International Conference 2011, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011
Publish Year National Conference 3
2011 exวรยุทธ สายบัวตรง, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังตามแนวทางกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 exวรยุทธ สายบัวตรง, exชินาธิิปกรณ์ พงศ์ภิญโภภาพ, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอดีเซลของประเทศไทยกับศักยภาพการส่งออกไปสหยุโรป", การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exธนัท พูลประทิน, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย