ตลาดค้าปลีกและนโยบายการคืนสินค้าในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "ตลาดค้าปลีกและนโยบายการคืนสินค้าในประเทศไทย", International Interdisciplinary Conference, 15 - 18 เมษายน 2012, Palermo สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่กำหนดนโยบายการคืนสินค้าในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย