สำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งแร่ทองคำและทองแดง พื้นที่ อำเภอวังสะพุงและอำเภอเมือง จังหวัดเลย