การศึกษาการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตน้ำท่วมถึง

Publish Year National Journal 1
2012 inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, "Plankton Community in Swamp Forest; Study case at the Lam Se Bai Basin", Journal of Forest Management, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 177-187