กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, "กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย