การใช้การพูดคุยให้คำปรึกษาระหว่างครูกับผู้เรียน (teacher-student conference)ในการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai EFL Learners’ Perception of Process Writing : Teacher-student Conference and Peer-response", the 9th. Asia TEFL International Conference , 27 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2011, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี