อุปกรณ์เตรียมกล้าข้าวโยนใช้ดินเลน

Publish Year National Conference 2
2013 exหัสนัย ช่วยพิมาย, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและทดสอบกลไกการปลูกสำหรับเครื่องปลูกกล้าข้าวโยน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exหัสนัย ช่วยพิมาย, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและทดสอบกลไกเครื่องปลูกกลาข้าวโยน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย