ผลของสารจากชีวภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผักเเละกระทู้หอม

Publish Year International Journal 3
2012 exSujitta Phuchum, exSiwaporn phooteng, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Comparison of toxicity from some Thai botanical pesticides on Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 749-749
2011 exT. Bovornnanthadej, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Toxicity and effect on detoxification enzyme activities from Jatropha gossypifolia (Euphobiaceae) ethanol crude extract on spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", Comm. Appl. Biol. Sci., ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 227-234
2011 exR.tepatip, exT.Bovornnanthadej, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "The comparison of toxicity between Alpinia galangal and Eurycoma longifolia extracts on the mortality of Spodoptera litura (Lepidopter:Noctuidae)", Comm.Appl.Biol.Sci,, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 235-240
Publish Year International Conference 5
2011 exThritsaporn BAWORNNANTHADEJ, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Toxicity and effect on detoxification enzyme activities from Jatropha gossypifolia (Euphorbiaceae)crude extract on Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", 63rd ISCP, 24 พฤษภาคม 2011, Ghent อื่นๆ ราชอาณาจักรเบลเยียม
2011 exRungsimalin TEPATIP, exThritsaporn BAWORNNANTHADEJ, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "THE COMPARISON OF TOXICITY FROM ALPINIAGALANGAL AND EURYCOMA LONGIFOLIA EXTRACTSON MORTALITY OF SPODOPTERA LITURA(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)", 63rd ISCP, 24 พฤษภาคม 2011, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2010 exWatcharaporn Ruamthum, exThussawan Srilasorn , exJariya Bowkam , exSirinnapa Poomjae, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "EFFICIENCY OF GARLIC WATER EXTRACT AND SALT SOLUTION ON BLOW FLY (Calliphora sp.) LARVAE DEVELOPMENT", 3rd conference on biopesticide, 20 - 22 ตุลาคม 2010, Hisar สาธารณรัฐอินเดีย
2010 exSujitta Phuchum, exCheewarat Pritrakoon, exBoonsatien Boonsoong, exMonjan Mekton, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS Myrothecium verrucaria: A POTENTIAL MICROBIAL BIOPESTICIDE FOR Spodoptera exigua", 3rd conference on biopesticide, 20 - 22 ตุลาคม 2010, Hisar สาธารณรัฐอินเดีย
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Effect of Cleome viscosa, L. (Capparidacae) Extract on toxicity and of carboxylesterase and Glutathione-s transferase in Sodoptera litura(Lepidoptera:Noctuidae)", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP), 20 พฤษภาคม 2008 - 20 พฤษภาคม 2007, ราชอาณาจักรเบลเยียม