การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเร่งปฏิกิริยา Strecker ด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของไทเทเนียม

Publish Year International Conference 3
2013 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exVudhichai Parasuk, "Stereochemistry of Titanium-N-salicyl-b-aminoalcohol Complexes as Catalysts for Strecker Reaction", 15th International Conference on Density Functional Theory and its Applications (DFT 2013), 9 - 14 กันยายน 2013, Durham สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2011 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ.วุฒิชัย พาราสุข, "STEREOSELECTIVITY OF STRECKER REACTION CATALYZED BY TITANIUM-N-SALICYLYL-?-AMINOALCOHOL COMPLEX: A DFT STUDY", 9th Congress of the WORLD ASSOCIATION OF THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTS (WATOC 2011), 17 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2011, Santiago de Compostela อื่นๆ ราชอาณาจักรสเปน
2011 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ. วุฒิชัย พาราสุข, "Structures of Titanium-N-salicylyl-beta-aminoalcohol Complexes", The 5th Asian Pacific Conference of Theoretical and Computational Chemistry, 8 - 14 ธันวาคม 2011, rotorua นิวซีแลนด์