การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดและรากของหน้าวัว (Anthurium spp.) ในสภาพหลอดทดลองเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์