การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน

Publish Year International Journal 2
2019 exNurcholis, M, exNitiyon, S, exSuprayogi, exRodrussamee, N, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKosaka, T, exYamada, M, "Functional analysis of Mig1 and Rag5 as expressional regulators in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 103, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 395-410
2011 exRattanapan, A., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPhisalaphong, M., "Ethanol production by repeated batch and continuous fermentations of blackstrap molasses using immobilized yeast cells on thin-shell silk cocoons", Applied Energy, ปีที่ 88, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 4400-4404
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exNapatchanok Yuangsaard, "Screening and Characterization of Thermotolerant Yeast Strains for Ethanol Production at High Temperature", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 26 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exNapatchanok Yuangsaard, exMamoru Yamada, "Isolation, selection and characterization of thermotolerant yeasts for ethanol production", The 90th Anniversary Meeting of the Society for Biotechnology, Japan (SBJ) (Symposium “Thermotolerant microorganisms leading to high-temperature) , 25 ตุลาคม 2012, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "พันธุศาสตร์ของยีสต์และแนวทางการใช้ประโยชน์", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18, 18 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย