การออกแบบงานขุดบ่อเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ สำนักงานลาว-อินโดจีน