สรีรวิทยาและกายวิภาคของเซลล์บริเวณการหลุดร่วงและการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพของลองกองสำหรับการส่งออก

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, inนายเจริญ ขุนพรม, exภัคธร ลาภบริบรณ์, exนายยศพล ผลาพล, "การศึกษาวิธีปฏิบัติต่อผลลองกองเพื่อการส่งออก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 51-62
Publish Year International Conference 2
2013 exน.ส.ศิริวรรณ พรรณศรี, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of Fruit Thinning and Bagging on Quality of Longkongs", The 2nd Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems., 4 - 6 ธันวาคม 2013, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2013 exP. Taesakul, exW. Suksombut, exP. Lapboriboon, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Fruit Drop Reduction in Longkong with Calcium Chloride,Naphthyl Acetic Acid and 1-Methylcyclopropene", The 2nd Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems., 4 - 6 ธันวาคม 2013, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 1
2011 exน.ส.ศิริวรรณ พรรณศรี, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "ผลของการปลิดผลและห่อช่อผลต่อคุณภาพของลองกอง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย