โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์แก้ปัญหาการสั่นสะเทือนของอาคารโรงงาน