วัฏจักรธุรกิจและอัตราการฆ่าตัวตาย

Publish Year National Conference 2
2020 exนางสาว เพ็ญพิชชา ศรีฟ้า, inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมกับอัตราการฆ่าตัวตาย", ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 5 เรื่อง "โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม", 20 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "วัฏจักรธุรกิจและอัตราการฆ่าตัวตาย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย