กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกของไหมข้าวโพดและเครื่องดื่มไหมข้าวโพด

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอารีรัตน์ ปัตถาวโร, exนางสาวรัตติพร โพธิมล, "The effect of browning reaction before roasting on antioxidant activity of corn silk and utilization in ice cream", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสารศรัญญา สาระพัด, exนายสุรพร ใจทัศน์, "Antioxidants, Phenolic and Flavonoid from Corn Silk Beverage", การประชุ มวิ ชาการอุ ตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั ้ งที ่ 1 The Proceeding of 1st KMITL Agro-Industry Conference “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ”, 7 กันยายน 2012, รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย