การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 3
2012 exชริดา สัตยวงศ์, exศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง, exรัตติกาล ทรัพย์โมค, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "Laboratory production of green lacewings, Plesiochrysa ramburi (Schneider)(Neuroptera: Chrysopidae) for augmentative biocontrol ofthe mealybug complex in cassava plantations", XXIV International Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exรัตติกาล ทรัพย์โมค, exอนุชิต ชินาจริยวงศ์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "Commercial production of green lacewings, Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) and its petty patent", XXIV International Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exชริดา สัตยวงศ์, exรัตติกาล ทรัพย์โมค, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "Utilization of natural enemies for sustainable control of the outbreaks of cassava mealybugs complex in Thailand", XXIV International Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี