โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการออกแบบเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมของโครงการทางพิเศษเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550