โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

Publish Year National Conference 1
2012 exละอองดาว เถาว์พิมาย, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มวลชีวภาพและสารอาหารในสวนป่าเพื่อผลิตไม้ล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี", สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม. , 21 - 22 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย