การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrated of harvesting and production planning in aromatic coconut supply chain using mixed-integer linear programming", International Journal of Operational Research, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 360-374
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "การจัดการโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็มผสม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 601-609
Publish Year National Conference 1
2012 exปิติพร ตอพรหม, inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอม สำหรับอุตสาหกรรมส่งออกมะพร้าวควั่น", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย